Available courses

ง20217-1 การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง (C#)

ง20217-1 การเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง (C#)

Course

ง20218-1 Google Applications

ง20218-1 Google Applications

ง20218-1 Google Applications
Course

ง21201 การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

ง21201 การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์

ง21201 การเขียนโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์
Course

ง20218 การสร้างเกมอย่างสร้างสรรค์

ง20218 การสร้างเกมอย่างสร้างสรรค์

ง20218 : การสร้างเกมอย่างสร้างสรรค์
Course

ง20217 คอมพิวเตอร์เสริมทักษะ 5

ง20217 คอมพิวเตอร์เสริมทักษะ 5

อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้...
Course